Co to jest koncentrator? (2024)

Zaktualizowano:05.03.2022przezKomputerowa nadzieja

Acentrummoże odnosić się do dowolnego z poniższych:

Co to jest koncentrator? (1)

1.Zsieć, Acentrumto najbardziej podstawowa siećurządzeniektóry łączy wiele komputerów lub innych urządzeń sieciowych. W przeciwieństwie do sieciprzełącznikLubroutera, koncentrator sieciowy nie matablice routingulub informacje na temat tego, gdzie przesyłać informacje itransmisjewszystkie dane sieciowe w każdym połączeniu. Większość koncentratorów potrafi wykryć podstawowe błędy sieciowe, takie jakkolizje, ale rozsyłanie wszystkich informacji do wielu portów to azagrożenie dla bezpieczeństwai przyczynywąskie gardła. W przeszłości koncentratory sieciowe były popularne, ponieważ były tańsze niż przełącznik lub router. Dziś przełączniki nie kosztują więcej niż koncentrator i są lepszym rozwiązaniem dla każdej sieci.

Czy koncentratory mają adres IP?

Nie. Koncentrator to podstawowe (głupie urządzenie) i nie wymagaadres IP.

Ile portów ma koncentrator sieciowy?

Liczba portów w koncentratorze sieciowym może wahać się od 4 do 100 portów, w zależności od koncentratora.

Co to jest koncentrator? (2)

2.Ogólnie rzecz biorąc, koncentrator odnosi się do:sprzęt komputerowyurządzenie umożliwiające podłączenie wielu urządzeń lub połączeń do komputera. Przykładem jest AUSB(uniwersalna magistrala szeregowa)centrum, co pozwala na wieleUrządzenia USBdo podłączenia do jednego komputera, nawet jeśli ten komputer może mieć tylko kilka złączy USB. Na zdjęciu przykład koncentratora USB.

Notatka

wMenadżer urządzeń,centrum korzenioweto Twój komputer i pierwszy koncentrator USB.

Innym przykładem koncentratora jest aKoncentrator FireWire, co pozwala na wieleFireWireurządzenia umożliwiające podłączenie do komputera.

Notatka

Urządzenia takie jakPudełko A/Bi aKVM(klawiatura, wideo i mysz) pełnią funkcję koncentratora, umożliwiając współpracę wielu urządzeń z jednym komputerem. Są to jednak różne technologie o różnych możliwościach.

Ile portów ma koncentrator USB?

Liczba portów koncentratora USB może wahać się od 4 do ponad 100 portów, w zależności od koncentratora.

Most,Węzły kaskadowe,Warunki sprzętowe,Warunki sieciowe

Co to jest koncentrator? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated:

Views: 5873

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.