koncentratory – Wikisłownik, darmowy słownik (2024)

Zawartość

 • 1 Angielski
  • 1.1 Wymowa
  • 1,2 Rzeczownik
  • 1,3 Rzeczownik
  • 1.4 Anagramy
 • 2 hiszpański
  • 2.1 Rzeczownik

język angielski[edytować]

Wymowa[edytować]

Rzeczownik[edytować]

piasty

 1. mnogizcentrum

Rzeczownik[edytować]

piasty(mnogi piasty)

 1. (gwara,jako czułe określenie) mąż
  • 2014, Lisa Hendrix Simmons,Słowa zachęty, strona58:

   Dzieciaki dostały obowiązki w piwnicy, a japiastypodczas burzy walczyłem, by przybić plastikowe plandeki nad otworami w dachu.

Anagramy[edytować]

hiszpański[edytować]

Rzeczownik[edytować]

piasty

 1. mnogizcentrum
koncentratory – Wikisłownik, darmowy słownik (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated:

Views: 6063

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.